Shezhen Uniview Led Co.,Ltd

Shezhen Uniview Led Co.,Ltd

BldgA Meicheng Industrial park Langjing Road, LongHua District
518109 Shenzhen
China

Tel.: +86 13631691369
Fax: +86 755-33581909

E-Mail: lynn@univiewled.com
Internet: www.univiewled.com